Klasifikacija i serijacija su jako bitne za razvoj mišljenja i razvoj pojma broja. Klasifikacija je razvrstavanje elemenata u skupove na osnovu nekih

Aktivnosti za decu sa disfunkcijom motoričkog planiranja Izraz motoričko planiranje često se upotrebljava kao sinonim za praksiju, iako je motoričko planiranje samo

Aktivnosti za podsticaj proprioceptivnog čula   Propriocepcija nam daje informacije o položaju, snazi, pravcu i kretanju delova vlastitog tela. Ona doprinosi razvoju

Aktivnosti za decu sa disfunkcijom fine motorike Veštine fine motorike zavise od razvijenosti veština grube motorike. Dobra gruba motorička kontrola temelj je

Aktivnosti za decu sa poteškoćama u vizuelnoj percepciji kroz senzornu integraciju   Vid je složeni proces koji nam omogućava da odredimo prizore,

Egzekutivne funkcije (EF) podpadaju pod kognitivne funkcije i smatraju se za najsloženije. EF je sistem samoregulacije koji ima veliki značaj u razvoju

Pamćenje je proces u kom nervni sistem trajno (dugoročna memorija) ili privremeno (kratkotrajna odnosno radna memorija) skladišti podatke. Proces upamćivanja može biti

Pažnja je jedan od osnovnih pokazatelja procesa sazrevanja deteta, odnosno bazični parametar opšteg razvoja i sa takvom ulogom je najupadljiviji marker razvojnih

Aktivnosti i vežbe za decu sa auditivnom disfunkcijom kroz tretman senzorne integracije Sluh ili slušanje je sposobnost primanja zvukova. Rođeni smo sa

Aktivnosti za decu kroz senzornu integraciju Bilateralna koordinacija se razvija kada bebe uče da pokreću svoj trup i udove. Neki pokreti su

Aktivnosti za decu sa disfunkcijom čula mirisa i ukusa pomoću senzorne integracije. Čulo mirisa ima veoma važnu ulogu u stvaranju i oživljavanju

Praksija predstvalja voljnu organizovanu aktivnost deteta i sastoji se od ideacije (odabir “ideje” motoričke aktivnosti u svrhu postizanja cilja – dohvatanja igračke),

Zvuk započinje svoj put u spoljašnjem uhu. Putujući kroz nekoliko strukturnih celina u unutrašnjem uhu, zvuk dolazi do nerava koji vazdušne vibracije

Šta su logopedske sonde i čemu služe? Logopedske sonde su “alat” koji, mi, logopedi koristimo u tretmanima nepravilnog izgovora glasova. To su

School DAF je aparat koji se koristi u terapiji mucanja, ubrzanog govora i drugih govorno-jezižkih poremećaja. Po kom principu funkcioniše DAF aparat?

Soundsory headset je aparat koji se koristi prilikom sprovođenja programa, čiji je cilj poboljšanje motornih i kognitivnih sposobnosti pacijenta. Program ima multi-senzorni

VocaSTIM Master je aparat koji je konceptualno osmišljen za dijagnozu, terapiju I terapijsku kontrolu kod različitih poremećaja mišića lica I vrata. Ovo

Naša logopedska ordinacija je opremljena najsavremenijim aparatima i instrumentima koji pomažu u rehabilitaciji govora i jezika. Jedan od njih je svakako i

Neurofidbek trening je potpuno neinvazivna vrsta terapije, koja se od skora u svetu koristi kao dodatak terapiji širokog spektra poremećaja. Alat koji

Svaki mišić je oživčan svojim živcem i tako dobija ‚‚naloge” od mozga koju radnju treba da izvrši. Da li da se lice

Da bi smo pravilno izgovarali glasove, naše usne i jezik moraju da se pokreću. Za to su potrebni jaki mišići i dobra

Šta je disanje? Disanje se može opisati kao spontani, ritmički mehanički proces. Kontrakcijom i relaksacijom mišića tokom disanja nastaje kretanje gasova iz

Praksija predstavlja voljnu motornu sposobnost preko koje dete uči da voljno koristi pokrete svog tela u zadacima koje ispunjavaju njegovu potrebu. Aktivnosti

Logopedija je nauka koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnostikom i tretmanom poremećaja humane komunikacije pod kojom se podrazumevaju svi oni procesi i

Da bismo mogli da radimo na govoru moramo poznavati i anatomiju govornog aparata. Sada ćemo pisati o onim mišićima na našem licu

Žvakanje je složen motorički obrazac i veština kojoj je potebno, dve i više godine da se razvije i da dete pređe od

Prema teoriji lateralizacije mozak je podeljen na dva dela odnosno na dve hemisfere – levu i desnu. Kod svake osobe je dominantna

Jezik je mišić koji se nalazi na dnu usne šupljine. Obavlja niz značajnih funkcija kao što su: govor, žvakanje, sisanje, gutanje, prenošenje

Ezofagusni govor je alternativni način proizvodnje govora koji uključuje oscilovanje jednjaka umesto oscilovanja grkljana. Ovo je naučena veština koja zahteva logopedsku obuku

Kada se postavi pitanje „Ko je defektolog?“ uglavnom dobijamo odgovor da je to osoba koja se bavi određenim psihofizičkim smetnjama kod dece

Rutina predstavlja jedan predvidljiv način rada. Svi mi razvijemo neke naše rutine kao što su, na primer, da pre posla popijemo kafu

Afazija je stečeni poremećaj komunikacije, uzrokovan oštećenjem mozga, koji se manifestuje deficitom na fonološkom, leksičkom , gramatičkom, semantičkom i pragmatičkom planu, kako

Čulo dodira ima značajnu ulogu u određivanju telesnog,mentalnog i emocionalnog ljudskog ponašanja. Da bismo bili organizovani, funkcionalni i zdravi svakome od nas

Da li ste nekad uhvatili sebe kako se spontano obraćate deci na njihovom bebećem jeziku? Često se dešava da odrasli prilagođavaju svoj

Dete svoje telo, kao i svet oko sebe, upoznaje putem pokreta. Telesna celovitost je složen proces koji se razvija postepeno, tokom prvih

Na razvoj govorno-jezičkih, socijalnih, kognitivnih i praktičnih sposobnosti mogu negativno da utiču teškoće koje se javljaju u oblasti motorike. U daljem tekstu

Na pitanje čemu služi šaka, većina bi rekla da nam služi da njome nešto radimo.Veliki broj istraživanja u oblasti neurologije dokazuje da

Ulaskom u treću godinu života, Vaše dete definitivno prestaje da bude beba, ali veoma intenzivne promene u razvoju su i dalje prisutne.

Kada kao logopedi govorimo o očekivanom razvoju deteta u određenom periodu, pre svega mislimo na razvoj govora, senzomotorni razvoj i socialno-emocionalno ponašanje.

Period do druge godine života je doba veoma intenzivnog rasta, razvoja i promena kod deteta. Iako postoji individualni tempo razvoja određenih veština

Veliki broj osnovaca i srednjoškolaca ima dilemu prilikom izbora buduće škole ili zanimanja. Neka deca još od „malih nogu“ znaju čime će

Pričaj lepo, da te ceo svet razume!Veoma je važno da dete pravilno izgovara sve glasove maternjeg jezika. Tako već oko treće godine,

Pažnja je psihička funkcija pomoću koje čovek može da usmeri i usresredi svoju psihičku sposobnost na neku informaciju. Osnovni poremećaj pažnje je

Praksija je usmerena i voljna psihomotorna aktivnost – pokret koji nastaje voljom deteta. Sastoji se iz niza pokreta, koji su svesno usmerenii

Čitanje i pisanje bez muke Obrnuto slovo A u svesci vašeg mališana, brojevi na papiru koji podsećaju na 8, 9 i 10,

Šta je poremećaj glasa? Govorni poremećaji su medicinska stanja koja uključuju abnormalni nivo i/ili kvalitet zvuka koji proizvodi grkljan. Brojni su uzroci

Pod artikulacijom, odnosno izgovorom glasova, podrazumevamo određene pokrete govornih organa, kao i usmeren tok vazdušne struje koji su specifični za svaki glas.

Kako se manifestuju pervazivni poremećaji? Ukoliko uočimo da dete kasni u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, u odnosu na ljude iz okruženja, nema

Razumevanje vremena za dete je vrlo apstraktan pojam, dete vremen ne može iskustiti taktilno – potrebno je da ga sazna kroz doživljaj.

Dete otkrivanjem prostora doživljava svet oko sebe, kao i njegove granice. Usmeravjući svoju pažnju i aktivnosti dete otkriva i ispituje granice prostora

Oralna praksija (oralna motorna sposobnost) podrazumeva aktivnosti koje uključuju senzornu stimulaciju i pokretanje usana, vilice, jezika, mekog nepca, laringsa. To obuhvata mišićni

Aktivnosti za decu koja imaju disfunkciju oralno – motoričkih veština kroz Senzornu integraciju Većina novorođenčadi rađa se spremna da ovlada osnovnim senzorno-

Mucanje se najčešće definiše kao poremećaj fluentnosti govora usled spastičnih blokada govornih organa, nehotičnih prekida govornog toka, abruptne opstrukcije govornog disanja i

Problemi koji se javljaju u učenju često su uzrokovani funkcionisanjem hemisfera. Leva i desna hemisfera su zadužene za različite vrste mentalnih funkcija,

Isprekidan govor kod dece Roditelji koji primetite da njihovo dete usled brog govora ponavlja reči, slogove, prve glasove često opominju dete govoreći

Vestibularni sistem nam daje osećaj gde se u svetu nalazimo , njime primamo poruke o ravnoteži , kretanju iz vrata, očiju i

Igračke su izuzetno važne za razvoj deteta, jer zahvaljujući njima deca razvijaju motoriku,koordinaciju, stiču različita znanja i veštine, spoznaju sopstvene mogućnosti, uspostavljaju

Igračke su sredstva koja deca koriste u igri. Mogu biti drvene, plastične, krpene,metalne igračke.Deca kroz igru razvijaju motoriku, koordinaciju pokreta, uče različite

U periodu od treće do pete godine života deca su nezavisnija, znatiželjnija su, vole da otkrivaju nove stvari. Vole da trče, skaču

Dete kroz pokret upoznaje kako svet, sebe i svoje telo. Putem pokreta dete saznaje i uči o svetu oko njega, uči o

Za nesmetani razvije veština čitanja i pisanja potrebno je usvojiti, razviti određena znanja i veštine u predškolskom periodu. Zainteresovanost dece za pisanje

U prethodnim tekstovima je bilo reči o poremećajima artikulacije kao i o uopštenoj podeli, pa ćemo još jednom pomenuti tu podelu, a

Ono što je zajedničko glasovima N i NJ je to da su oni, prema načinu tvorbe nazali, tj nosni glasovi, dok se

U ovom delu teksta biće reči o izgovoru glasova koji trebaju da se čisto izgovaraju oko treće godine, dozvoljena su blaga odstupanja

Glas F, kao i glas V spadaju u grupu frikativa, tj strujnih glasova kada se govori o načinu tvorbe, a kada se

U ovom tekstu ćemo vam približiti ,kao i u predhodnim, vežbanje glasova i pomoći vam kako da u kućnim uslovima vežbate sa

Nepravilan izgovor glasova (Č, Ž, Š, DŽ, R, L, S, Z, C, LJ) Svaki logopedski pregled podrazumeva test za procenu artikulacije. To

Artikulacija glasa R

Glas R je po načinu obrazovanja najsloženiji. Veoma je specifičan, ovo je zvučan glas, a specifično obeležje mu daju vibracije prednjeg dela

Prema najnovijim istraživanjima koja potvrđuju i svakodnevni primeri iz prakse, sve veći broj dece predškolskog uzrasta ima neko odstupanje u govorno-jezičkom razvoju.

Artikulacija glasa LJ

Glas Lj spada među glasove koji se najkasnije usvajaju. Za razliku od glasa R, koji zahteva izuzetnu izdiferenciranost i spretnost pokreta govornih