O nama

Mi smo privatna logopedsko-defektološka ordinacija osnovana 2012. godine. Naše dugogodišnje znanje, iskustvo i kreativnost implementiramo u naš svakodnevni rad sa decom i odraslima. Bavimo se prevencijom, ranom detekcijom, dijagnostikom, habilitacijom i rehabilitacijom dece sa govorno-jezičkim poremećajima, poremećajima ponašanja i učenja. Naši terapeuti su edukovani osim za rad sa decom i za rad sa odraslima kojima je neophodan govorno-jezički tretman. Naš tim čine visokoprofesionalni, odgovorni entuzijasti: logopedi, defektolozi, reedukatori psihomotorike, surdoaudiolozi i psiholog, koji sa mnogo ljubavi i strpljenja rade sa decom. 

Motiv nam je da se deca i roditelji lepo osećaju kod nas i da rado dolaze. Pratimo najnovija dostignuća iz struke i primenjujemo najsavremeniju aparaturu i instrumente u radu. Edukovani smo za korišćenje velikog broja lincenciranih obuka (Brain Gym®, Building Block Aktivnosti, Digitalna manipulacija, senzornaintegracija…), kao i jedini koji sprovode Padovan metodu i elektrostimulaciju VocaSTIM® -Master aparatom. Cilj nam je da pravovremeno pomognemo detetu i pojedincu da prevaziđe trenutne teškoće, ostvari svoje sveukupne potencijale i tako učinimo svaku porodicu srećnom. Rado dajemo savete roditeljima kako u kućnim uslovima da nastave sa stimulacijom svoje dece. 

Deo našeg tima sa sigurnošču ćete postati i VI roditelji, kao glavna karika u sprovođenju tretmana. Mi smo tu da budemo Vaša vodilja i podrška. Nalazimo se na Novom Beogradu u prelepom prostoru, veselih boja sa raznovrsnim didaktičkim materijalima prilagođenim svim uzrastima. Do našeg centra se lako stiže iz svih delova grada.

Logoped Torbica

Svetlana Torbica Marinković, Defektolog-logoped

Svetlana Torbica Marinković, rođena 18.02.1983.godine u Beogradu. 2002.godine završila X Beogradsku gumnaziju ,,Mihajlo Pupin” u Beogradu. 2008.godine diplomirala na Defektološkom fakultetu u Beogradu (Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju) smer LOGOPEDIJA i dobila zvanje DEFEKTOLOG – LOGOPED. 

2010.specijalizirala na Fakultetu organizacionih nauka, smer upravljanje ljudskim resursima i dobila zvanje SPECIJALISTE (spec. Svetlana Torbica Marinković). Od 2011. doktorand na Biološkom fakultetu, smer NEURONAUKE, modul OD GENA DO PONAŠANJA. U toku je izrada teze na temu “Dinamika praćenje ranog psihofiziološkog razvoja dece začete vantelesnim oplođenjem”.

Zaposlena u Centru za edukaciju Torbica+ (logopedsko-defektološka ordinacija). Predavač u školi roditeljstva “Mamin san” od 2015.godine. Završila obuku u Moskvi i za upotrebu VocaStim Master aparata kao i seminar Stimulativne metode u rehabilitaciji bolesnika sa narušenim govorom i gutanjem.

Logoped Torbica

Kristina Šulović Petković,
Defektolog - logoped

Diplomirala na Defektološkom fakultetu u Beogradu 1996. godine. Polikliničko iskustvo stekla u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora gde je radila 15 godina kao audiolingvista.

U Centru za edukaciju Torbica+ je stalno zaposleni član tima od 2012. godine. Konsultant je vrtića Oblačić-Borča i Montesori Meda. Član je Udruženja logopeda Srbije od osnivanja 2004 godine. U okviru udruženja obavljala je funkciju zamenika predsednika Upravnog Odbora Udruženja. Kao član organizacionog odbora Udruženja aktivno učestvovala u organizaciji kongresa i simpozijuma logopeda Srbije. 

Učesnik je Prvog Evropskog Kongresa prevencije, detekcije i dijagnostike verbalnih poremećaja; Patra 2006, Konferencije „Autizam 2006“, Konferencije govor i jezik 2013 Beograd. Polaznik je seminara za „Mentalnu higijenu razvojnog doba 2014“. 

Aktivno prati inovacije u logopediji u regionu sa kolegama iz Bugarske i Makedonije.

Logoped Torbica

Milica Jotović,
Defektolog - logoped

Diplomirala 2012. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu na odseku za logopediju, na kome iste godine upisuje master studije i uspešno ih završava 2013. godine braneći master rad pod nazivom ,,Razvijenost auditivne i vizuelne percepcije, diskriminacije i memorije kod dece drugog razreda osnovne škole“.

U toku studiranja obavila je stručnu praksu u zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „prof. Dr. Cvetko Brajović“ u Beogradu i zdravstvenom centru „Zaječar“ u Zaječaru.

U periodu od septembra 2013. godine do septembra 2014. godine stažirala u Domu zdravlja ,,Zvezdara“ – „Razvojno savetovalište u službi za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece“. Od septembra 2014. godine pa do februara 2016. godine je pedagoški i personalni asistent u Osnovnoj školi „Montesori“ u Beogradu. Od 2016. godine je deo stručnog tima Centar za Edukaciju Torbica +.

Od 2016. godine čini deo stručnog tima PU ,,Bambi i drugari“.

Dalju edukaciju nastavlja 2012. godine edukativnim seminarom ,,An Introduction to Devoloping Good Learners“ i ,,Comprehensive Language Programming“. U 2015. P ohađa seminare „Razvoj saznajnog procesa kod dece i reedukacija psihomotorike“, „Primena Montesori materijala u realizaciji inkluzivnog programa“.

Poseduje sertifikat za primenu ,,Behringer logopedskog seta za govorno-jezičku stimulaciju“. Završila edukativne seminare za primenu ,,Orff Schulwerk u edukaciji i muzikoterapiji izrada Orffovih instrumenata“. 2017. godine pohađa stručno usavršavanje iz područja edukacijske kineziologije ,,Uvod u Brain Gim®“ ,čije elemente koristi u radu.

Logoped Torbica

Ivana Kuzminac,
Defektolog - logoped

Diplomirala 2010.godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu na odseku za logopediju i dobila zvanje DEFEKTOLOG-LOGOPED.

U toku studiranja volontirala je u humanitarnoj organizaciji „Dečije srce“.

Od 2018.godine je deo stručnog tima “Centar za Edukaciju Torbica +” .

Nastavlja stručno usavršavanje kao polaznik Edukacije za Senzorno-integracijskog pedagoga.

Logoped Torbica

Dragana Pečenica,
Logoped - audiolingvista

Dragana Pečenica, rođena 26.7.1980.godine u Beogradu. 1999. godine završila I beogradsku gimnaziju u Beogradu i upisala Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (Defektološki fakultet). Tokom studiranja bila je volonter u „Društvu za pomoć osobama mentalno ometenim u razvoju“, gde se bavila organizovanjem i sprovođenjem edukativno-zabavnih radionica za decu i osobe sa posebnim potrebama.

2006. godine diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i time stekla zvanje diplomirani defektolog-logoped. Tema diplomskog rada: „Učestalost disgrafija kod dece mlađeg školskog uzrasta u OŠ „Đuro Strugar“. Od septembra 2007. godine do aprila 2009. godine je volonterski radila na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora „Đorđe Kostić“, kao audiolingvista. Radila je na detekciji, dijagnostici i tretmanu patologije verbalne komunikacije.

Obučena je za rad na aparatu biofidbek i neurofidbek. Završila je edukaciju za primenu tretmana mucanja po Švarc metodi.

2009. godine upisuje doktorske akademske studije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer neuronauke. Od 2010. godine radi u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora „Đorđe Kostić“ i Centru za unapređenje životnih aktivnosti, gde se bavi naučno-istraživačkim radom i kao logoped-audiolingvista u polikliničkoj službi.

Učesnik je Drugog Evropskog Kongresa prevencije, detekcije i dijagnostike verbalnih poremećaja, u Bugarskoj 2008, Konferencije govor i jezik 2013. u Beogradu, VII internacionalne konferencije o fundamentalnim i primenjenim aspektima govora i jezika 2019. u Beogradu… 

Od decembra 2020. godine zaposlena je u Centru za edukaciju Torbica+.

Dragana Pečenica, rođena 26.7.1980.godine u Beogradu.
1999. godine završila I beogradsku gimnaziju u Beogradu i upisala Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (Defektološki fakultet). Tokom studiranja bila je volonter u „Društvu za pomoć osobama mentalno ometenim u razvoju“, gde se bavila organizovanjem i sprovođenjem edukativno-zabavnih radionica za decu i osobe sa posebnim potrebama.

2006. godine diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i time stekla zvanje diplomirani defektolog-logoped. Tema diplomskog rada: „Učestalost disgrafija kod dece mlađeg školskog uzrasta u OŠ „Đuro Strugar“.
Od septembra 2007. godine do aprila 2009. godine je volonterski radila na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora „Đorđe Kostić“, kao audiolingvista. Radila je na detekciji, dijagnostici i tretmanu patologije verbalne komunikacije. Obučena je za rad na aparatu biofidbek i neurofidbek.

Završila je edukaciju za primenu tretmana mucanja po Švarc metodi.
2009. godine upisuje doktorske akademske studije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer neuronauke.


Od 2010. godine radi u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora „Đorđe Kostić“ i Centru za unapređenje životnih aktivnosti, gde se bavi naučno-istraživačkim radom i kao logoped-audiolingvista u polikliničkoj službi.
Učesnik je Drugog Evropskog Kongresa prevencije, detekcije i dijagnostike verbalnih poremećaja, u Bugarskoj 2008, Konferencije govor i jezik 2013. u Beogradu, VII internacionalne konferencije o fundamentalnim i primenjenim aspektima govora i jezika 2019. u Beogradu…
Od decembra 2020. godine zaposlena je u Centru za edukaciju Torbica+.

Logoped Torbica

Marija Tanasić,
Defektolog - logoped

2016. godine upisala Fakultet za specijalnu i edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. Diplomirala na osnovnim akademskim studijama 2020. godine i tako stekla zvanje diplomiranog logopeda.

Master studije upisala iste godine u oktobru. Piše master rad na temu “Poremećaj senzomotornog razvoja kod dece predškolskog uzrasta”
2012.-2016. Srednja medicinska škola “Dr Andra Jovanović”, Šabac. Neformalno obrazovanje: Završila edukaciju “Primena i aplikacija logopedskih artikulacionih sondi u rehabilitaciji govora i glasa” u januaru 2021. godine u centru za edukaciju Torbica+, VII Internacionalna konferencija o fundamentalnim i primenjenim aspektima govora i jezika Predavanje i radionica – “Rana stimulacija i prevencija govorno-jezičkih poremećaja”.

U toku studiranja završila stručnu praksu u predškolskoj ustanovi “Naša radost” u Krupnju i u udruženju “Zora”- dnevni boravak za decu, mlade i odrasle osobe sa invaliditetom u Krupnju.

Od novembra 2020.godine pedagoški asistent u vrtiću i nižim razredima osnovne škole.

U “Centru za edukaciju i patologiju govora Torbica+” radi od novembra 2020.godine.

Logoped Torbica

Saša Vanjek,
Psiholog

Saša Vanjek, rođen 1974. u Beogradu. Završio XIII beogradsku gimnaziju. 1999. diplomirao psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

2007. završio specijalističke studije iz psihoterapije i savetovanja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. U „Geštalt Centru“ u Beogradu, 2005. završio
edukaciju iz Geštalt terapije/Geštalt savetovanja.


Profesionalno iskustvo sticao u ustanovama preduniverzitetskog obrazovanja na pozicijama stručnog saradnika i nastavnika psihologije. Kao saradnik angašovan na različitim projektima u domenu istraživačkog rada, intetresornih i stručnih tela,savetodavnih poslova, itd.


Završio brojne stručne edukacije iz oblasti mentalnog zdravlja dece i odraslih u zemlji i inostranstvu (USA – »Developing leadership potentials in local community« US Department of State 2004, Estonija – “How to develop an inclusive school culture for supporting cooperation and participation competencies?” Council of Europe – Pestalozzi Programme, 2016.)
Član Društva psihologa Srbije i Udruženja međunarodne psihološke asocijacije EFPA.

U Centru za edukaciju „Torbica+“ angažovan na poslovima psihologa od 2016. Poslovi koje obavlja: psihološko testiranje, psihodijagnostička procena sposobnosti, savetodavni rad sa decom i roditeljima, psihološki tretman maladaptivnih reakcija razvojnog doba, prevazilaženje psiholoških kriza, stres…, savetodavne i psihoterapijske intrevencije dece i odraslih, profesionalna orijentacija, timsko angažovanje u dijagnostičkim i rehabilitacionim postupcima i ostali poslovi iz oblasti psihološke delatnosti.

Logoped Torbica

Zoran Petrović,
Defektolog

Zoran Petrović, rođen 29.08.1998. godine u Beogradu.
Tokom studija ostvario je saradnju sa stručnjacima različitih profila iz domena ranog razvoja kroz rad u okviru porodica dece sa razvojnim smetnjama.

Volontirao je na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora ,,Đorđe Kostić“. Iskustvo u polju i primeni neurofidbeka, a u okviru poremećaja i slabosti pažnje, problema sa učenjem svojstvenih deci i omladini.

Od 2020. godine nakon završene obuke angažovan je kao asistent i kasnije predavač NTC sistema učenja.Prisustvovao i aktivno učestvovao na različitim seminarima i radionicama iz oblasti defektologije.