Defektološki tretman

Kada se postavi pitanje „Ko je defektolog?“ uglavnom dobijamo odgovor da je to osoba koja se bavi određenim psihofizičkim smetnjama kod dece i odraslih. Da, to jeste u opisu posla defektologa, ali šta tačno to znači? 

Pre svega da objasnimo da postoje više vrsta defektologa. Postoje defektolozi koji pomažu osobama čija su čula vida (tiflolozi) i čula sluha ( surdolozi) oštećena. Somatopedi su defektolozi koji pomažu osobama sa usporenim ili neadekatnim motornim razvojem. Defektolozi koji pomažu osobama sa uspornim mentalnim razvojem (oligofrenolozi), defektolozi koji rade sa osobama sa poremećajima u ponašanju (specijalni pedagozi) i defektolozi zaduženi za poremećaje govora, jezika i komunikacije (logopedi). Defektolozi se međusobno dopunjuju u radu. Postoji mišljenje da kod defektologa idu samo osobe sa psihofizičim smetnjama. 

Istina je da defektolozi rade i sa osobama tipične populacije koja, na primer, imaju poteškoće sa grafomotorikom i finom motorikom, pažnjom, koncentracijom…. Defektologu se treba javiti kad dete kasni u motornom razvoju, kad kasni u govorno-jezičkom razvoju, kada je prisutno kašnjenje u socio-emocionalnom razvoju (na primer: ne odaziva se na ime ili ne uspostavlja kontakt očima). 

Treba se defektologu javiti i kad dete ima problem sa učenjem, čitanjem i pisanjem. Takođe se defektologu treba javiti i kada primetite da je Vaše dete napredno, jer defektolozi rade i sa nadarenom decom. Defektolozi rade na stimulaciji razvoja deteta, rade na detetovim potencijalima i izvlače maksimum iz deteta, rade na prevenciji i otkalanjanju neadekvatog ili socijalno neprihvatljivog ponašanja. Takođe daju roditeljima objašnjenja i smernice za rad sa decom kod kuće. Defektolozi su podrška u radu i napredovanju i deteta i njegove porodice.