Biofidbek

Biofidbek je bezbolna, neinvanzivna tehnika primene biofidbek tretmana, tokom kojeg se klijent obučava da kontroliše određene telesne, fizioloske i mozdane procese koji nisu pod nasom voljnom kontrolom, kao što su: srčani ritam, tonus glatkih mišića, temperatura… Klijent je tokom treninga povezan senzorima za program na kompjuteru preko monitora čime dobija povratnu (vizuelnu i ili auditivnu) informaciju o sopstvenim fiziološkim procesima. Biofidbek tretman je poseban vid učenja kroz kontinuirano treniranje, nalik učenju bilo koje druge veštine. Tako naučene i naviknute reakcije zamenjujejemo novim, odnosno boljim i svrsishodnjim reakcijama čije
prednosti uočavamo u svakodnevnom životu. 

U sklopu Biofidbeka najčešće su obuhvaćeni:


• EMG – Elektromiogram 
• Temperatura
• BSR – Basic Skin Response – Bazični odgovor kože
• Puls i varijabilnost pulsa
• Reapiracija – disanje
• Neurofidbek 

Neurofidbek

Neurofidbek kao tehnika učenja ima za cilj da osoba koja trenira nauči kako da izmeni i prilagodi sopstveni obrazac moždanih talasa. 
Na Neurofidbek treningu moždani talasi prikazani su u obliku kompjuterske  video igre (animacije), a dete ili odrasla osoba treba da napravi promene u samoj igri na displeju i to takve promene koje su odraz poželjnih mentalnih stanja. Na primer kod problema sa učenjem nagrađivaćemo beta talase, a osoba koja trenira će pokrenuti aplikaciju jedino ako pojača beta talase ili smanji učestalost javljanja teta talasa. Trening protokol zavisi od same osobe, shodno tome trenažni proces prilagođava se u odnosu na problematiku, a klijent  dobija individualizovan pristup. 

Breathing

Putem ovog programa i specijalno dizajniran aparature klijent je u prilici da upozna, uvežba i ojača svoje obrasce disanja. Program pruža klijentu priliku da pokrene animaciju pravilnim disajnim obrascima koje postavlja terapeut u skladu sa potrebama klijenta. Obrasci disanja mogu biti: duži izdah, jači izdah, različit udisaj/izdisaj u određenim vremenskim intervalima. Kroz ovaj program takođe se može usvojiti u uvežbati ritam disanja, a znamo da je disanje kao takvo jedna od osnova razvoja govora. 

Balans ploča

Pruža klijentu mogućnost da pokrene aplikaciju putem usmeravanja i pritiska na određeni deo balans ploče. Pritiskom na određeni deo balans ploče dete pokreće i usmerava igru. Pravilnim usmeravanjem/balansiranjem dete razvija osećaj razumevanja kretanja tela odnosno ekstremiteta. Kroz ovu igru dete može da uvežba i usvoji obrasce kretanja ruku ili nogu, da stekne osećaj jačine i dužine pritiska kako donjih tako i gornjih ekstremiteta. Program je dizajniran tako da se prelazi na složenije etape što podrazumeva razvoj gore pomenutih sposobnosti.