ČITANJE I PISANJE KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Za nesmetani razvije veština čitanja i pisanja potrebno je usvojiti, razviti određena znanja i veštine u predškolskom periodu. Zainteresovanost dece za pisanje počinje je okvirno između 3.5 i 4.5 godine, a za usvajanje predčitačkih sposobnosti okvirni period je između 4.5 i 5.5 godine. Navedeni period je okvirno vreme kada se može pojaviti zainteresovanost deteta za usvajanje određenih veština, ali važno je pratiti detetove potrebe i dozvoliti da se dete prirodno zainteresuje. Uslovi za razvoj veština čitanja i pisanja su uredan razvoj govora i jezika, distinkcija između svog govora i govora drugih, artikulacija svih glasova do 6. godine, uredan razvoj motorike kao i dobro usmeravanje pažnje i koncetracije.

Kod usvajanja sposobnosti čitanja, odnosto predčitačkih veština pratiti zainteresovanost deteta i usmeravati ga kroz igru. U tom periodu dete je osetljivo za usvajanje karakteristika pisanog izražavanja odnosno jezika. Oko 3će godine dete postaje da svesno aktivnost čitanja drugih i pokušava da imitira tu aktivnost. Dete posmatra u u rečenice, reči i slova i sluša odraslog kako čita, gde dete povezuje pisani sadržaj i postojenje poruke. Do 5 godine dete uviđa sličnost i povezanost određenih slova kao i smer čitanja. Oko 6 godine javlja se fonološka svesnost –rastavljanja reči na glasove i obrnuto, sastavljanje glasova u reči, kao i povezivanje glasa sa slovom. To ukazuje da dete uviđa da se reč sastoji od manjih segmenata – slova i slogova.

Vežbanje predčitalačkih veština se može vršiti kroz rimovanje teksta i reči, npr. šta se rimuje sa reči zeka – čeka, izdaleka, deka ili tata – mama, slama, vama i sl. Takođe se to može vršiti kroz igru „Na slovo, na slovo“ – ne koje slovo počinje reč zeka, tata, baka. Koristiti reči koje su detetu poznate i okružuju ga svakodnevno. Dete od 4.5 godine može već prepoznavati strukturu reči i to se može vežbati kroz pitanja na koje slovo se završava reč ili na koje slovo reč počinje. Takođe se može vežbati razdvajanje reči na slog, gde se svaki slog izgovara i biva praćen pokretom – pesmom „Taši, taši tanana“ se može vežbati kako motorika i ritam deteta, tako i prepoznavanje i reagovanje na reči odnosno slogove. Od deteta tražiti da poskoči na svaki slog reči npr. kod reči Ta – skok – ta – skok. Oko 6te godine dete već pokazuje sposobnost analize – rastavi reč na slova, ili koja su sve slova u reči m-a-m-a, kao i sposobnost sinteze – šta znače ova slova m-a-c-a ili koje reče čuješ kada kažem s-o-v-a?

Čitanje je vrlo složena mentalna aktivnost koja podrazumeva razumevanje – dekodovanje pisane poruke, koja je umnogo uslovljena kako govorno-jezičkim sposobnostima i tako i kognitivno-motoričkim sposobnostima.

Pisanje je veština za koju je potrebno da se udruži koncetracija, pamećenje, pažnja, motorika (fina i gruba) kao i jezičke veštine. Dete imitacijom oblika slova pokazuje prve znakove razvijanja predpisačkih. Grafomotoričke veštine – poput držanja olovke i pravilnog okretanja papira, kao i razvoj fine motorike su preduslov za razvoj pisanja. Igre koje u sebi sadrže pokrete ruke – šake i prstuju potpomažu razvoju grafomotorike. To može biti seckanje i lepljenje oblika, gnječenje i pravljenje figura od plastelina, gline, testa, igranje sa kockicama ili slagalicama. Kroz vežbe ritam, gde dete ponavlja pokrete ruke i šake, se razvija motorika šake.

Vežbanje pisanje slova početi oko 4te godine, kada dete iskazuje zainteresovanost za ovaj vid aktivnosti. Povlačenje linija u obliku slova po pesku ili opisivanjem oblika slova kroz vazduh potpomaže razvoju predpisačkih sposobnosti. Spajanje tački na papiru u obliku slova je odlična vežba za razvoj kako grafomotorike, tako i predpisačkih sposobnosti. Takođe se slova mogu oblikovati i praviti od gline, plastelina ili testa, gde se pored usvajanja oblika slova razvija i fina motorika. Na listu papira sa jedne strane napisate veliko slovo, a sa druge strane malo slovo i tražiti od deteta da poveže, upari slova npr. A – a, Б – б, В – в.

Nakon što je dete usvojilo sva ili većinu slova početi sa pisanjem kraćih reči, poželjno istog sloga, npr. Ta – ta, Ma – ma, Ba – ba, De – da, usmeravati detetovu pažnju na veliko početno slovo, kao i ujednačenost forme pisanja. Kada dete pokaže da je savladalo početne osnovne pisanja, preći prepisivanje i pisanje složenijh reči i prostih rečenica.

Bitno je detetu omogućiti stimulativnu sredini, gde će ono kroz svoje spontane aktivnosti – igru odpočeti put ka usvajanju veštine pisanja i čitanja. Dete usmeravati ka aktivnostima koje će mu bogatije predstaviti svet slova i pratiti njegov prirodan razvoj i interesovanja.

Literatura:

Sajt: https://pitajtedefektologa.com/

Sajt: https://www.decijapsihologija.rs/

Nedović, G., Rapaić, D.: Praktikum preventivno – korektivnog rada u osnovnoj školi, Beograd, 2012.

3 thoughts on “ČITANJE I PISANJE KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA”

  1. Thanks for taking the time to discuss this, I really feel strongly about it and adore understanding much more on this subject. If achievable, as you gain experience, would you thoughts updating your weblog with much more details? It is extremely helpful for me.

Leave a Comment

Your email address will not be published.