Psihološka procena

U individualnom psihološkom pregledu kojim se utvrđuje priroda problema sa kojim se dete i porodica suočavaju psiholog u svom radu koristi standardizovane psihološke testove, intervju, opservaciju i druge tehnike i daje preporuke za dalje usmeravanje tretmana rehabilitacije. U okviru pregleda celog tima, psiholog komplementarno sa logopedom/defektologom daje procenu i savete deci i roditeljima sa psihodijagnostičkog i savetodavnog stanovišta.