Rascepi

Rascep usne javlja se usled izostanka srastanja medijalnog i lateralnog nazalnog nastavka. Pošto se fuzijom (srastanjem) medijalnog nazalnog nastavka ne stvara samo usna, nego i oblast alveolarnog nastavka u kojoj se nalaze sekutići, jasno je da će se kod rascepa usne javiti i zasek ili kompletan rascep alveolarnog nastavka. Oko 60% osoba koje imaju rascep usne imaju i rascep nepca. Uspešnost govorne rehabilitacije je u direktnoj vezi sa ulogom i mestom logopeda, koji pored toga što je govorni terapeut predstavlja i koordinatora između tima stručnjaka (ortodonta, hirurga, audiologa, psihologa…) s jedne strane i porodice koja uz logopeda treba da deluje na uspešan psihofizički razvoj deteta, a posebno na razvoj govora. Za dobar razvoj govora kod dece sa rascepom usne i nepca, podjednako je važno ispitivanje kako logomotorike, tako i intraoralnog pritiska. Početak verbalne rehabilitaije počinje ranim ortodonskim tretmanom, primenom ortodonskih proteza.