Neurodegenerativne bolesti

Neurodegenerativne bolesti su neizlečive bolesti nervnog sistema. Demencija je stečeno trajno oštećenje intelektualnih funkcija koje obuhvata najmanje tri od sledećih pet oblasti mentalnih aktivnosti: jezik, pamćenje, vizuospacijalne sposobnosti, kogniciju (apstraktno mišljenje, računjanje, rasuđivanje egzekutivne funkcije i dr.) i emocije ili ličnost. 

TRETMAN

Ciljevi govorno jezičke terapije su da se što je više moguće sačuvaju komunikacione sposobnosti, da se odloži ili uspori progresija demencije i da se kompenzuje gubitak jezičkih i govornih funkcija. Govorna i jezička terapija započinje utvrđivanjem terapijskog cilja što je od posebnog značaja u tretmanu neurodegenerativnih poremećaja.

Na početku tretmana logoped zajedno sa pacijentom i članovima njegove porodice identifikuje teškoće koje treba da imaju prioritet u tretmanu. Logoped treba da utvrdi šta je to što pacijentu predstavlja najveće teškoce u komunikaciji. Uzimaju se u obzir oblasti koje su funkcionalne za pacijenta. Tako, kod nekih osoba to može biti poboljšavanje sposobnosti pamćenja imena, kod drugih vođenje razgovora sa prijateljima, kod trećih vraćanje/poboljšavanje sposobnosti čitanja, kod četvrtih mogućnost razgovaranja telefonom itd. U cilju identifikovanja glavnih teškoća i prioritetnih oblasti terapije potrebno je dobiti što više informacija o pacijentu, njegovomživotu, navikama i interesovanjima pre bolesti, informacije o sadašnjem statusu i planovima u skorijoj budućnosti. Logopedski tretman dovodi do usporavanja
progresije govornih i jezičkih sposobnosti i očuvanja socijalne nezavisnosti osobe u dužem vremenskom periodu. Da bi se dobio takav efekat tretmane treba sprovoditi kontinuirano i sistematično dok je pacijent motivisan i fizički sposoban za govorno-jezičku terapiju. 

(Vuković M.2020)