Mlađan Kurdumanović, master defektolog - specijalni pedagog

Diplomirao 2013. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu na odseku za prevenciju i tretman poremećaja ponašnja, na kome iste godine upisuje master studije i uspesno ih završava braneći master rad pod nazivom ,,Rizična ponašanja mladih prestupnika u sistemu institucionalne zaštite“. U toku studiranja obavio je stručnu praksu u Vaspitno popravnom domu u Kruševcu i Kancelariji za izvršenje alternativnih sankcija u Beogradu. U periodu od 2015. godine do kraja 2016. godine stažirao u ,,Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Knjaževcu“. Od 2017. godine je personalni asistent u predškolskoj ustanovi ,, Dr Sima Milošević“ i deo stručnog tima Centra za Edukaciju Torbica +.

Dalju edukaciju nastavlja 2015. godine u projektu Holandske organizacije Kinder perspectief academy ,, Podelimo znanje i iskustva jedni sa drugima“ , 2016. godine pohađa akreditovani program stručnog usavršavanja ,,Pregovaranje i medijacija u socijalnoj zaštiti- unapređenje veština komunikacije i razrešavanje konflikata“.