Мilica Jotović, master logoped-defektolog

Diplomirala 2012. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu na odseku za logopediju, na kome iste godine upisuje master studije i uspešno ih završava 2013. godine braneći master rad pod nazivom ,,Razvijenost auditivne i vizuelne percepcije, diskriminacije i memorije kod dece drugog razreda osnovne škole“. U toku studiranja obavila je stručnu praksu u zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „prof. Dr. Cvetko Brajović“ u Beogradu i zdravstvenom centru „Zaječar“ u Zaječaru.

U periodu od septembra 2013. godine do septembra 2014. godine stažirala u Domu zdravlja ,,Zvezdara“ - „Razvojno savetovalište u službi za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece“. Od septembra 2014. godine pa do februara 2016. godine je pedagoški i personalni asistent u Osnovnoj školi „Montesori“ u Beogradu. Od 2016. godine je deo stručnog tima Centar za Edukaciju Torbica +.

Od 2016. godine čini deo stručnog tima PU ,,Bambi i drugari“.

Dalju edukaciju nastavlja 2012. godine edukativnim seminarom ,,An Introduction to Devoloping Good Learners“ i ,,Comprehensive Language Programming“. U 2015. P ohađa seminare „Razvoj saznajnog procesa kod dece i reedukacija psihomotorike“, „Primena Montesori materijala u realizaciji inkluzivnog programa“.

Poseduje sertifikat za primenu ,,Behringer logopedskog seta za govorno-jezičku stimulaciju“.

Završila edukativne seminare za primenu ,,Orff Schulwerk u edukaciji i muzikoterapiji izrada Orffovih instrumenata“.

2017. godine pohađa stručno usavršavanje iz područja edukacijske kineziologije ,,Uvod u Brain Gim®“ ,čije elemente koristi u radu.