LOGOPED BEOGRAD


Deca kod logopeda

ARTIKULACIJA GLASA L

Prema najnovijim istraživanjima koja potvrđuju i svakodnevni primeri iz prakse, sve veći broj dece predškolskog uzrasta ima neko odstupanje u govorno-jezičkom razvoju...

ARTIKULACIJA GLASA LJ

Glas Lj spada među glasove koji se najkasnije usvajaju. Za razliku od glasa R, koji zahteva izuzetnu izdiferenciranost i spretnost pokreta govornih organa, glas Lj zahteva malo lakše pokrete...

ARTIKULACIJA GLASA R

Glas R je po načinu obrazovanja najsloženiji. Veoma je specifičan, ovo je zvučan glas, a specifično obeležje mu daju vibracije prednjeg dela jezika..

Artikulacija glasova

Svaki logopedski pregled podrazumeva test za procenu artikulacije. To znači da se svaka fonema našeg jezika evaluira i daje se određena ocena za kvalitet izgovora glasa

ARTIKULACIJA GLASOVA Č, Dž, Š, Ž

U ovom tekstu ćemo vam približiti ,kao i u predhodnim, vežbanje glasova i pomoći vam kako da u kućnim uslovima vežbate sa vašim mališanima...

ARTIKULACIJA GLASOVA F , V

Glas F, kao i glas V spadaju u grupu frikativa, tj strujnih glasova kada se govori o načinu tvorbe, a kada se govori o mestu tvorbe spadaju u usneno-zubne, tj labiodentalne glasove..

ARTIKULACIJA GLASOVA K, G, H

U ovom delu teksta biće reči o izgovoru glasova koji trebaju da se čisto izgovaraju oko treće godine, dozvoljena su blaga odstupanja sa 3,5 godine..

ARTIKULACIJA GLASOVA N, Nj

Ono što je zajedničko glasovima N i NJ je to da su oni, prema načinu tvorbe nazali, tj nosni glasovi, dok se prema mestu tvorbe (nastanku glasova) N...

ARTIKULACIJA GLASOVA S, Z, C

U prethodnim tekstovima je bilo reči o poremećajima artikulacije kao i o uopštenoj podeli, pa ćemo još jednom pomenuti tu podelu, a onda se osvrnuti na pojedinačno glasove. ..

Čitanje i pisanje kod dece predškolskog uzrasta

Za nesmetani razvije veština čitanja i pisanja potrebno je usvojiti, razviti određena znanja i veštine u predškolskom periodu...

Doživljaj telesne celovitosti

Dete kroz pokret upoznaje kako svet, sebe i svoje telo. Putem pokreta dete saznaje i uči o svetu oko njega, uči o svom telu i postaje svesno svog postojanja u svetu...

Igračke i igre za decu od treće do pete godine

U periodu od treće do pete godine života deca su nezavisnija, znatiželjnija su, vole da otkrivaju nove stvari. Vole da trče, skaču i polako se interesuju za sportske i društvene aktivnosti...

Igračke za bebe od 0 do 12 meseci

Igračke su sredstva koja deca koriste u igri. Mogu biti drvene, plastične, krpene,metalne igračke.Deca kroz igru razvijaju motoriku...

IGRAČKE ZA DECU OD PRVE DO TREĆE GODINE

Igračke su izuzetno važne za razvoj deteta, jer zahvaljujući njima deca razvijaju motoriku,koordinaciju, stiču različita znanja i veštine, ...

IGRE I AKTIVNOSTI ZA DECU SA VESTIBULARNOM DISFUNKCIJOM

Vestibularni sistem nam daje osećaj gde se u svetu nalazimo , njime primamo poruke o ravnoteži , kretanju iz vrata, očiju i ostatka tela.

ISPREKIDAN GOVOR

Roditelji koji primetite da njihovo dete usled brog govora ponavlja reči, slogove, prve glasove često opominju dete govoreći mu "Uspori!", "Udahni!", "Hajde, polako.."

Lateralizacija

Problemi koji se javljaju u učenju često su uzrokovani funkcionisanjem hemisfera. Leva i desna hemisfera su zadužene za različite vrste mentalnih funkcija...

Mucanje

Mucanje se najčešće definiše kao poremećaj fluentnosti govora usled spastičnih blokada govornih organa, nehotičnih prekida govornog toka..

ORALNA PRAKSIJA

Oralna praksija (oralna motorna sposobnost) podrazumeva aktivnosti koje uključuju senzornu stimulaciju i pokretanje usana, vilice, jezika, mekog nepca, laringsa...

ORALNO – MOTORIČKE VEŠTINE

Većina novorođenčadi rađa se spremna da ovlada osnovnim senzorno- motoričkim obrascima : koordinacijom sisanja, gutanja i disanja...

Orijentacija u prostoru

Dete otkrivanjem prostora doživljava svet oko sebe, kao i njegove granice. Usmeravjući svoju pažnju i aktivnosti dete otkriva i ispituje granice prostora oko sebe..

Orijentacija u vremenu

Razumevanje vremena za dete je vrlo apstraktan pojam, dete vremen ne može iskustiti taktilno – potrebno je da ga sazna kroz doživljaj...

PERVAZIVNI POREMEĆAJI

Ukoliko uočimo da dete kasni u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, u odnosu na ljude iz okruženja, nema razvijenu igru..

POREMEĆAJ GLASA

Govorni poremećaji su medicinska stanja koja uključuju abnormalni nivo i/ili kvalitet zvuka koji proizvodi grkljan.

POREMEĆAJI ARTIKULACIJE

Pod artikulacijom, odnosno izgovorom glasova, podrazumevamo određene pokrete govornih organa, kao i usmeren tok vazdušne struje koji su specifični za svaki glas..

POREMEĆAJI ČITANJA I PISANJA

Obrnuto slovo A u svesci vašeg mališana, brojevi na papiru koji podsećaju na 8, 9 i 10, ali im nešto nedostaje, otežano izgovaranje reči? ...

POREMEĆAJI PAŽNJE I NJIHOV TRETMAN

Pažnja je psihička funkcija pomoću koje čovek može da usmeri i usresredi svoju psihičku sposobnost na neku informaciju...

Praksična organizovanost

Praksija je usmerena i voljna psihomotorna aktivnost – pokret koji nastaje voljom deteta. Sastoji se iz niza pokreta, koji su svesno usmerenii prilagođeni ...

PRAVILNO IZGOVARANJE GLASOVA

Veoma je važno da dete pravilno izgovara sve glasove maternjeg jezika. Tako već oko treće godine, možemo uočiti da li dete pravilno izgovara određene glasove..

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

Veliki broj osnovaca i srednjoškolaca ima dilemu prilikom izbora buduće škole ili zanimanja. Neka deca još od „malih nogu“ znaju čime će se baviti i nemaju dilemu prilikom izbora srednje škole ili fakulteta..

RAZVOJ DECE DO DRUGE GODINE

Period do druge godine života je doba veoma intenzivnog rasta, razvoja i promena kod deteta. Iako postoji individualni tempo razvoja određenih veština kod dece,..

RAZVOJ DECE OD ČETVRTE DO PETE GODINE

Kada kao logopedi govorimo o očekivanom razvoju deteta u određenom periodu, pre svega mislimo na razvoj govora, senzomotorni razvoj i socialno-emocionalno ponašanje..

RAZVOJ DECE OD DRUGE DO TREĆE GODINE

Ulaskom u treću godinu života, Vaše dete definitivno prestaje da bude beba, ali veoma intenzivne promene u razvoju su i dalje prisutne..

Razvoj šake (fine motorike) kod dece i uticaj na govor

Na pitanje čemu služi šaka, većina bi rekla da nam služi da njome nešto radimo.Veliki broj istraživanja u oblasti neurologije dokazuje da je razvoj funkcije šake u direktnoj vezi sa razvojem inteligencije..

TAKTILNI SISTEM (AKTIVNOSTI ZA DECU SA TAKTILNOM DISFUNKCIJOM)

Čulo dodira ima značajnu ulogu u određivanju telesnog,mentalnog i emocionalnog ljudskog ponašanja. Da bismo bili organizovani..

TEPANJE

Da li ste nekad uhvatili sebe kako se spontano obraćate deci na njihovom bebećem jeziku? Često se dešava da odrasli prilagođavaju svoj govor potrebama i mogućnostima deteta..

Učenje kroz igru – šema tela

Telesna celovitost je složen proces koji se razvija postepeno, tokom prvih nekoliko godina života ..

Vežbe za razvoj motoričkih sposobnosti

Na razvoj govorno-jezičkih, socijalnih, kognitivnih i praktičnih sposobnosti mogu negativno da utiču teškoće koje se javljaju u oblasti motorike...

PiŠite nam

Kontakt

Adresa

Vojvođanska 13

Telefon:

063 7870430

Radno vreme

Pon-Pet 09:00 - 20:00